ไหว้พระจันทร์

ไหว้พระจันทร์……………ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา วิธีปฏิบัติตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์ มีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ...

บริหารความเครียด

บริหารความเครียด…………คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “บริหารความเครียดอย่างไรให้ไกลโรคซึมเศร้า” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะดังกล่าว และบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข พร้อมก่อเกิดความสำเร็จแก่องค์กร โดยมี ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ดร.เพยาว์ รื่นรวย นักจิตวิทยาการปรึกษา...

ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว…………..เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในวันออกพรรษา...

เมืองไทยยิ้มช่วย ตชด.

เมืองไทยยิ้มช่วยตชด. ………………. มูลนิธิเมืองไทยยิ้มโดย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการฯ มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน 2 โครงการคือ “ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน” จำนวน 30...

โปรโมทงานวิ่ง

โปรโมทงานวิ่ง………….ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณบดีและผู้บริหารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล "Vitual Run 2020" ณ บริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

เปิดสนามกอล์ฟ

เปิดสนามกอล์ฟ…………..พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 ณ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41...

ลงนามความร่วมมือ

ลงนามความร่วมมือ…………..ภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษกิจอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒาบุคลากร และด้านวิชาการ ณ...

ติดตามประเมินผล

ติดตามประเมินผล………….ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ หลังจัดชุดตรวจจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงฯ ให้กับโรงเรียน ณ...

เยี่ยมสถานศึกษาฯ

เยี่ยมสถานศึกษาฯ…………….พันเอก วิชา ภู่ทอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 พร้อมคณะอำนวยการฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานศึกษาวิชาทหาร โดยมี ประสิทธิ์ ชูดวง...

เปิดงาน

เปิดงาน……รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยคณะวิทยศาสตร์ฯ ณ โถงชั้น...

Recent Posts