สมุนไพรไทยต้านโควิด – 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ “ยารักษาโรคโควิด-19” แต่โรคนี้ ยังไม่มียาสมัยใหม่ที่สามารถรักษาได้ผลเชิงประจักษ์ จึงมีประชาชนจำนวนมากเสาะแสวงหายาสมุนไพรที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันรักษาโรคได้ จนทำให้ยาสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาห้าราก และยาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคไข้ เกิดภาวะขาดแคลนในท้องตลาด ในการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ตามที่ระบุในคัมภีร์ตักศิลา ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ใช้รักษาโรคไข้...

แม่โจ้ แจกพันธุ์ผักปลูกกินเองสู้โควิด

ท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัย covid -19 ขึ้นมา โดยเตรียมแพ็คเมล็ดพันธุ์ผัก 100,000 ชุด ส่งตรงถึงบ้านให้คนไทยได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปได้

สวพส. โชว์ผลงานวิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” ปรับตัวและแก้ไขอย่างไร กับสภาพอากาศที่แปรปรวน

นักวิจัย สวพส. เผยผลงานวิจัย “โลกร้อน...กับเกษตรบนดอย” หวังเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่พบกับการผันแปรของสภาพอากาศระหว่างปีค่อนข้างสูง  โดยบูรณาการจากภาครัฐเอกชน และเกษตรกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวิจัยศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศและการวิจัยพืช เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของสถานการณ์ ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ได้ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง...

“ศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ’63

นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 ได้รับคัดเลือกเป็น "เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563" เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชุมชนคาร์บอนต่ำ กุญแจสำคัญ “ลดโลกร้อน”

มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน รวมถึงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ชุมชนโครงการหลวงและชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดำรงชีวิตแบบ “ชุมชนคาร์บอนต่ำ สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน”

102 ปี มณฑลทหารบกที่ 33

นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระเจ้ากาวิละ เป็นกองทัพหน้าและสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2317 และได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา จนในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศให้อาณาจักรล้านนาไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย มีชื่อว่า มณฑลพายัพ เมื่อปีพุทธศักราช 2436 กองทัพบกงได้จัดส่งหน่วยทหารมาประจำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

ใครว่าผู้ใหญ่ ไม่ต้องฉีดวัคซีน

หลายคนอาจเข้าใจว่า "วัคซีน" จำเป็นแค่สำหรับเด็ก แต่ความจริงแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนการเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล...

ระวัง!40 คลื่นฯ โฆษณาเกินจริง

สสจ.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน หวังขับเคลื่อนพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อกำกับดูแลโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงในเชียงใหม่ เผยรอบปี 62 พบถึง 40 คลื่นความถี่โฆษณาเกินจริง-โอ้อวดหลอกลวง นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง...

ลงพื้นที่

นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม การจัดเวที เสวนา การผลิตลำไยคุณภาพและการใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไย  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง  โดยมีเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย ประธานแปลงใหญ่ลำไย ร่วมให้ข้อมูล  ซึ่ง...

Recent Posts