ไหลสตรอว์ฯ ปลอดโรค ภายใต้โรงเรือนระบบปิด

สตรอว์เบอร์รี เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของทางภาคเหนือที่มีมูลค่าในเชิงผลตอบแทนเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรจากการขายผลสดและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีได้ขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพื้นที่มากกว่า 7,000 ไร่ แต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากกว่า 10,000 ตัน โดยทั่วไป ราคาผลสด ต่อกิโลกรัมจะอยู่ในช่วง 150-400...

สมุนไพรไทยต้านโควิด – 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ “ยารักษาโรคโควิด-19” แต่โรคนี้ ยังไม่มียาสมัยใหม่ที่สามารถรักษาได้ผลเชิงประจักษ์ จึงมีประชาชนจำนวนมากเสาะแสวงหายาสมุนไพรที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันรักษาโรคได้ จนทำให้ยาสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาห้าราก และยาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคไข้ เกิดภาวะขาดแคลนในท้องตลาด ในการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย วิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ตามที่ระบุในคัมภีร์ตักศิลา ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ใช้รักษาโรคไข้...

แม่โจ้ แจกพันธุ์ผักปลูกกินเองสู้โควิด

ท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัย covid -19 ขึ้นมา โดยเตรียมแพ็คเมล็ดพันธุ์ผัก 100,000 ชุด ส่งตรงถึงบ้านให้คนไทยได้ปลูกผักสวนครัวกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปได้

สวพส. โชว์ผลงานวิจัย “โลกร้อน…กับเกษตรบนดอย” ปรับตัวและแก้ไขอย่างไร กับสภาพอากาศที่แปรปรวน

นักวิจัย สวพส. เผยผลงานวิจัย “โลกร้อน...กับเกษตรบนดอย” หวังเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่พบกับการผันแปรของสภาพอากาศระหว่างปีค่อนข้างสูง  โดยบูรณาการจากภาครัฐเอกชน และเกษตรกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวิจัยศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศและการวิจัยพืช เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการสร้างการรับรู้ของสถานการณ์ ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ได้ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง...

“ศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ’63

นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 ได้รับคัดเลือกเป็น "เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563" เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชุมชนคาร์บอนต่ำ กุญแจสำคัญ “ลดโลกร้อน”

มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน รวมถึงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ชุมชนโครงการหลวงและชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดำรงชีวิตแบบ “ชุมชนคาร์บอนต่ำ สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน”

102 ปี มณฑลทหารบกที่ 33

นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระเจ้ากาวิละ เป็นกองทัพหน้าและสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2317 และได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา จนในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศให้อาณาจักรล้านนาไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย มีชื่อว่า มณฑลพายัพ เมื่อปีพุทธศักราช 2436 กองทัพบกงได้จัดส่งหน่วยทหารมาประจำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...

ใครว่าผู้ใหญ่ ไม่ต้องฉีดวัคซีน

หลายคนอาจเข้าใจว่า "วัคซีน" จำเป็นแค่สำหรับเด็ก แต่ความจริงแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนการเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล...

Recent Posts