ไม่เอาเลี่ยงเมืองลำพูน ชาวจอมทอง ยืนยันชัดเจน

0
331

ชาวจอมทอง แสดงจุดยืนชัดเจน ยกมือค้านทั้งห้องประชุม ไม่ต้องการทางเลี่ยงเมืองผ่านลำพูน ตามแนวทางการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาของกรมทางหลวง ที่ตั้งธงขีดเส้นเลี่ยงเมืองผ่านเวียงหนองล่อง “อดีต ส.ส.ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์” ย้ำขอให้กรมทางหลวงสำรวจเส้นทางสาย ค.1 บนแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจะได้ก่อสร้างเร็วขึ้น แก้ปัญหาคอขวด การจราจร-อุบัติเหตุจากยวดยานมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกผ่านในย่านชุมชนจอมทอง
ตามที่ ชาว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ลงชื่อเรียกร้องให้กรมทางหลวงสร้างทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เกิดความแออัดที่เป็นขอขวดในย่านชุมชน มียวดยานพาหนะผ่านทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด แต่ละวันจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกหิน และทรายผ่านทุกวัน เคยเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชน และนักเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งต่อมาปี 2561 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ได้เร่งผลักดันให้ได้รับงบประมาณมาศึกษาสำรวจ จำนวน 14 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส. 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด, บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ซีวิลแอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด มาดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องทางจาราจร ทางเลี่ยงเมืองจอมทอง แล้วจัดทำแบบรายละเอียด และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ประชุมใหญ่ครั้งแรก) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง และที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันที่ 8-9 ส.ค.2562 ไปแล้ว มีรูปแบบทางเลี่ยงเมืองตัดผ่านเข้าไปในเขต อ.เวียงหนองล่อง และบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยชาวจอมทองไม่ได้เสนอ และคัดค้านไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง ได้มีการประชุมเสนอแนวคิดกำหนดแนวทางเลือกเบื้องต้น และเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองจอมทองอีกครั้ง โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดการประชุม มีนายนภัสรพี อนันตพงศ์ วิศวกรโยธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผอ.แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 นายวุฒิชัย วุ้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณูปโภค กรมทางหลวง ได้ชี้แจงถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของการสำรวจและออกแบบ พร้อมเอกสารแนบ และฉายวีดิทัศน์ โดยมีชาวจอมทองให้ความสนใจเข้าประชุมเต็มหอประชุม รวมทั้งมีนายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ที่เป็นผู้ผลักดันงบประมาณมาสำรวจมาร่วมด้วย นอกจากนั้นมีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ มาร่วมด้วย

ตัวแทนกรมทางหลวงชี้แจงสรุปว่า โครงการทางเลี่ยงเมืองจอมทอง มีรูปแบบ 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกแยกออกเป็น ABC อีก คือ เส้นทางแรกกรมทางหลวงสำรวจออกแบบสร้างจากทางหลวง 108 เลยบ้านท่าลี่ตัดข้ามแม่น้ำปิงไปยัง อ.เวียงหนองล่อง และบ้านโฮ่ง ก่อนจะวกกลับเข้าเขต อ.จอมทอง ที่บ้านแท่นดอกไม้ ช่วงที่ผ่านเวียงหนองล่อง มีช้อยส์ให้เลือกเป็น ABC โดยเส้นทางนี้ผ่านพื้นที่สีเขียว ไม่มีปัญหา และได้การประชุมกลุ่มย่อยไปเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 ประชาชนในพื้นที่ไม่ขัดข้อง ส่วนอีกเส้นทางเป็นสาย ค.1 ตัดผ่านใกล้สำนักงานขนส่งสาขาจอมทอง เลียบใกล้แม่น้ำปิงในเขตจอมทอง กลับเข้าสู่ทาง 108 ที่บ้านทุ่งหมากหนุ่ม เรียกว่า สาย ค.1 ซึ่งสายนี้เป็นแนวเขตที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สำรวจเบื้องต้นไว้แล้ว แต่ต้องรอให้ประกาศผังเมืองก่อน เพราะบางช่วงผ่านเขตวัดร้าง จึงจะก่อสร้างได้

นายวิชัย ลดาลิตสกุล ตัวแทนพ่อค้าศาลเจ้าจอมทอง และนายสุปรีชา สุภาอินทร์ อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจอมทอง กล่าวสอดคล้องกันว่า การเรียกร้องให้สร้างทางเลี่ยงเมืองจอมทองได้ดำเนินการมานานนับ 10 ปี เพราะมีปัญหาความแออัด และอุบัติเหตุประจำ จนท้อแท้แล้วจึงพากันไปพบนายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันถนน 4 เลนตั้งแต่หางดงถึงฮอดสำเร็จมาแล้ว จึงขอเสนอทางเลี่ยงเมืองจอมทองอีกครั้ง กระทั่งได้ร่วมกันผลักดันงบประมาณมาสำรวจออกแบบ แต่กลายเป็นว่าทางเลี่ยงเมืองจอมทองไปช่วยเลี่ยงเมืองเขตลำพูน ซึ่งไม่ใช่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การที่กรมทางหลวงระบุไว้การประชุมครั้งนี้ถึงเส้นทาง ค.1 นั้นก็ไม่ชัดเจนว่าจะต้องรออีกนานเท่าใด ที่จะมีการประกาศผังเมืองจอมทอง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและให้มีการเร่งก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองให้เร็วที่สุด ชาวจอมทองอาจจะต้องรวมพลังกันอีกครั้ง ขอให้เลือกเส้นทาง ค.1 เท่านั้น ส่วนทาง ABC เป็นเรื่องของกรมทางหลวง

ต่อมา นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ ได้กล่าวว่าตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องนี้ แต่ต้องการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนต้องการทางเลี่ยงเมืองจอมทองที่อยู่ในเขต อ.จอมทอง จึงได้ผลักดันงบประมาณมาสำรวจออกแบบ 14 ล้านบาท แต่เมื่อกรมทางหลวงสำรวจข้ามไปถึงเขตลำพูน ส่วนเส้นทางในเขตจอมทอง จะต้องรอประกาศผังเมืองใหม่ โดยที่เส้นทาง ค.1 ของผังเมืองก็ยังไม่ได้สำรวจนั้น จึงขอเสนอให้กรมทางหลวงเร่งสำรวจเส้นทางนี้ ส่วนที่จะมีอุปสรรคอะไร ก็ขอให้พี่น้องชาวจอมทองร่วมกันทำความเข้าใจ ไม่ไปขัดขวางหรือสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้น เพื่อโครงการทางเลี่ยงเมืองนี้จะได้ผ่านโดยเร็ว
ในการประชุมครั้งนี้ มีประชาชนเรียกร้องให้กรมทางหลวงเร่งสำรวจเส้นทางสาย ค.1 ที่เพียงแต่ขีดเส้นเอาไว้ตามแนวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไม่ได้ลงมือสำรวจ ทั้งที่ได้รับงบประมาณมา 14 ล้านบาท แต่นำไปสำรวจเข้าไปในเขต จ.ลำพูน จึงพากันยกมือสนับสนุนให้เร่งสำรวจ ออกแบบอย่างท่วมท้นในหอประชุม ส่วนเมื่อถามว่ามีใครจะสนับสนุนให้ทางเลี่ยงเมืองผ่านเขตลำพูนบ้าง ไม่มีผู้สนับสนุนแม้แต่รายเดียว นอกจากนั้นหลังการประชุมเสร็จแล้ว ตัวแทนชาวจอมทองยังได้เสนอว่าการประชุมครั้งหน้า กรมทางหลวงจะต้องสำรวจออกแบบสาย ค.1 กลับเข้ามาเท่านั้น เพื่อจะให้เห็นความชัดเจนเรื่องการกำหนดพื้นที่ และการเวนคืนที่ดิน จากนั้นประชาชนจะได้เรียกร้องให้มีการประกาศผังเมือง เพราะมีเพียง 3 ประเด็นที่ผ่านความเห็นชอบ และติดประกาศไปแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทั้งนี้ชาวจอมทองจะเร่งเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณมาก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองในเขต อ.จอมทอง ให้เร็วที่สุดต่อไป.