นายอำเภอฯ เปิด โอทอปเคลื่อนที่

0
273

อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า รวมไปถึงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ณ กาดนวัตวิถีบ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปาย ผู้ใหญ่ บ้านกำนัน และชาวบ้านน้ำฮู เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสในอาชีพและรายได้ มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ที่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ไม่มีตลาดที่จะจำหน่าย ซึ่งแนวทางช่วยเหลือดังกล่าวก่อเกิดเป็นโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP MObile) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สำหรับคนภายในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้ผลิตภัณฑ์ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน