จังหวัดฯร่วมอบจ. เร่งฟื้นฟูต้นยางนา

0
317

เมื่อวันที่ผ่านมา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนาถนนสายต้นยางนา (เชียงใหม่ – ลำพูน) โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง นายกสมาคมยางนาขี้เหล็กสยาม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสารภี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณวัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
จากการสำรวจสุขภาพโดยรวมของต้นยางนา บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน จำนวน 900 ต้น (ข้อมูล ปี 2562) ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 3 สี ตามระดับของปัญหา
สีแดง คือ ต้นยางนาที่มีสุขภาพทรุดโทรมลงอย่างมากต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน จำนวนประมาณ 300 ต้น , สีส้ม คือ ต้นยางนาที่มีสุขภาพที่ทรุดโทรมต้องได้รับการดูแลภายใน 1 – 2 ปี จำนวนประมาณ 300 ต้น , สีเขียว คือ ต้นยางนาที่มีสุขภาพดีพอสมควรสามารถจัดการดูแลในระยะยาวได้ จำนวนประมาณ 300 ต้น
ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เมื่อเจอปัญหาพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดการหัก โค่น ล้ม ของกิ่งและต้นยางนาบางส่วน จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับต้นยางนาและผู้สัญจรไปมาบนถนนสายดังกล่าว
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน จึงได้ร่วมมือกับ 13 หน่วยงาน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ , กรมป่าไม้, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , เครือข่ายต้นไม้ในเมือง , สมาคมยางนาขี้เหล็กสยาม, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลหนองผึ้ง, เทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเทศบาลตำบลสารภี เพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตามหลักรุกขกรรม อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร การปฏิบัติงาน งานวิชาการ การติดตามประเมินผลทั้งระบบ ให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างมาตรฐานและพัฒนางานด้านรุกขกรของจังหวัดเชียงใหม่