คณะพยาบาลมช. เจ้าภาพ ประชุมวิชาการนานาชาติ

0
351

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการในการประชุม 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) หัวข้อ Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและทั่วโลกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการและประสบการณ์ในด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล ในประเด็นของ Global Transformation และ Disruptive Innovation รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือสำหรับนักวิชาการทางการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลในการสร้างองค์ความรู้และวิจัยทางการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก วิทยากรรับเชิญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และจากประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ คือ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษาปริญญาสาขาพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 1,000 คน สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eafons2020.com
การประชุมวิชาการพยาบาลเอเชียตะวันออก (The East Asian Forum in Nursing Scholars หรือ EAFONS) เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 โดย Professor Ida Martinson และคณะ จาก Hong Kong Polytechnic University School of Nursing จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับภูมิภาคสำหรับนักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของการวิจัยในปัจจุบัน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประชุมวิชาการนานาชาติ EAFONS จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์

………….……………ศ.ดร.วิภาดา………………………..