ประสาทปริญญาบัตร พายัพจัดใหญ่ครั้งที่42

0
362

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 40,009 คน และในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 699 คน เป็นบัณฑิต 638 คน มหาบัณฑิต 61 คน

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นในสัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนใน 9 คณะ 3 วิทยาลัย รวม 33 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสังคม