‘ศุภณัฐ’ 1 ใน 10 ผู้แทนไทย ร่วมประชุมใหญ่ที่สิงคโปร์

0
605

อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์
อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ที่สิงคโปร์
ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงคัดเลือกอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 10 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ Matrix Biopolis สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ.ดร.ศุภณัฐ