เสมา 2 แถลงผลงาน

0
353

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding หรือ โค้ดดิ้ง) และอาชีวะเกษตรสร้างชาติ (Smart Farming 47 Aggie by STI) โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จนเกิดเป็นกลุ่มสถานศึกษานำร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
การขับเคลื่อนการเรียนการสอน Coding ในโรงเรียนทุกระดับ เป็นนโยบายที่ รมช.ศึกษาธิการ ต้องการขับเคลื่อนการเรียนการสอน Coding ในโรงเรียนทุกระดับ เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยได้ตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) พร้อมจัดทำ Roadmap ยุทธศาสตร์ และวางแผนปฏิบัติการขยายการเรียนการสอน Coding อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงาน Coding ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มีความก้าวหน้าในหลายส่วน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักและการรับรู้ด้วยสื่อและกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ Coding หลักสูตร Coding for Teachers (C4T) แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 1,050 คน จาก 350 โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ นำไปจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 และเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นต่อไป
หลักสูตร Coding for Teachers (C4T) แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรผู้บริหาร ได้แก่ การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรม Unplugged การสร้างอัลกอริทึมอย่างง่าย และแนวทางการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และ 2) หลักสูตรสำหรับครู เน้นวิทยาการคำนวณ การคิดเชิงคำนวณ กิจกรรมวิทยาการคำนวณทั้ง Unplugged และ Plugged การออกแบบกิจกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ Computing Science ในโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ได้มีการประเมินผลความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม และคัดเลือกครูที่มีความเข้าใจเนื้อหา สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครูคนอื่นได้ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเป็นวิทยากรแกนขยายผลหลักสูตร C4T สู่เพื่อนครูที่จะเข้าร่วมอบรมในปี 2563 ที่จะเป็นการรองรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้น พร้อมจัดระบบรับรองคุณภาพครูที่ผ่านการอบรมอย่างมีมาตรฐาน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ สร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ สื่อ และบทเรียนเกี่ยวกับ Coding ระหว่างครูด้วยกันเอง
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ผลการประเมินการจัดอบรมหลักสูตร Coding for Teachers ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในส่วนของผู้บริหารและครูผู้สอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณมากขึ้น มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในห้องเรียน อาทิ ครูโรงเรียนวัดคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้บูรณาการกิจกรรม Unplugged กับอาชีพในท้องถิ่น ช่วยให้นักเรียนทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งยังสร้างชุดคำสั่งสำหรับเพื่อนคนอื่น ๆ ให้ทำงานได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสานอาชีพของพ่อแม่และท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในปี 2563 คณะทำงาน Coding ได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาครูวิทยาการคำนวณให้ได้จำนวน 25,000 คน เพื่อขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้นทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในส่วนของอาชีวศึกษาเกษตรสร้างชาติ (Smart Farming 47 Aggie by STI) เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ด้วยการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และยกระดับสมรรถนะเกษตรกรไทย (Upskill) โดยเริ่มต้นจากการยกระดับการจัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ จุดเด่น และความถนัดของวิทยาลัยแต่ละแห่ง จากนั้นจึงจะจัดทำและพัฒนาฟาร์มที่ทันสมัย พร้อมสร้างครูมืออาชีพ ที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้และดูเป็นตัวอย่าง ด้วยหลักการทำงานแบบ “STI” คือ S: Science วิทยาศาสตร์, T: Technology เทคโนโลยี และ I: Innovation นวัตกรรม ที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรกรรมยุค 4.0 (Smart Farming) หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป