0
335
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ศูนย์การชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกราและชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อยเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมระหว่างพลังงานแสดงอาทิตย์และพลังงานน้ำเพื่อใช้งานในชุมชน