0
255

ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ของนักศึกษาทุกแผนกทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมชี้แจงนโยบาย การจัดจัดการเรียนการสอน ระเบียบวิธีควรปฏิบัติภายในรั้ววิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่