ให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล

0
347
พลเอก อกนิษฐ์

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานในประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เพื่อติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ และการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน รวมไปถึงนโยบายในการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ให้มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ การทำให้บริการของภาครัฐเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน คือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

การติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้บริการประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานในการยกระดับภาครัฐไทยที่ดี อันจะนำไปสู่การปฏิรูปและพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป