โปลิฯเจ้าภาพจัดประกวดใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

0
412

เมื่อวันที่ผ่านมา นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 30 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พร้อมนำ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรรมกว่า 5,000 คน ณ พื้นที่จัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

นายอรรถกฤต อินทะโย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกอบด้วย 1.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 ประเภท 2.การประกวดการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ 3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน และ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคภาคเหนือ ต่อไป

ในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ดังกล่าวในระหว่าง
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน2562 มีจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด 17 แห่ง แบ่งออกเป็นสถานศึกษารัฐบาล 8 แห่ง เอกชน 9 แห่ง จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

1.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่แบ่งออกเป็น ประเภทที่ 1 สิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 48 ผลงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 21 ผลงาน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 6 ผลงาน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 10 ผลงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 17 ผลงาน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 20 ผลงาน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 12 ผลงาน ประเภทที่ 8 สิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 17 ผลงาน ประเภทที่ 9 ประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ผลงาน รวมทั้งสิ้น 152 ผลงาน

2.การประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ผลงาน

3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ครั้งที่ 30 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 12 ผลงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 9 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน

นางอรัญญา กิมภิระ ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ การประกวด
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น โดยนำเอาโครงงานวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียน การสอน มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นความสำคัญของการร่วมมือกันในหมู่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงาน ประดิษฐ์คิดค้น รวมไปถึงบริหารจัดการหรือ
ให้บริการและปฏิบัติงานได้จริง พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา จึงนับได้ว่าในอนาคตพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ชิ้นงานที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค ในระดับชาติต่อไป และยิ่งกว่านั้นหวังว่าชิ้นงานเหล่านั้นจะเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ สมดังคำที่ว่า “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

ขอขอบคุณ ทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณคณะทำงานตลอดจนคณะกรรมการตัดสินทุกท่านที่เสียสละเวลาร่วมโครงการ โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย