โกวิทฯประชุม ผู้ปกครอง-นร.

0
297

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา การนำเสนอการใช้โครงงานคุณธรรม ในการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ให้เป็น “เด็กดี มีมารยาท” อย่างเป็นรูปธรรม โดย คุณครูกรรณิการ์ มาเดช หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนที่รับผิดชอบโครงงานของแต่ละระดับชั้น ในขณะเดียวกัน ผศ.ดร.สุกานดา ตปนียางกูร ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูรณชิต อภัยวาทิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องของการสมัคร TCAS ปีการศึกษา 2563 และการเตรียมพร้อมของของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส่วนของประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน และประธานเครือข่ายระดับชั้นเรียน ได้ชี้แจงการจัดทำผ้าป่า เพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ปกครอง โดยในชั้นอื่นๆ จะมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แจง นอกจากนี้ยังมีการแสดง “เล่านิทาน” การแสดงชุด “ใต้ร่มพระบารมี” การสาธิตการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในเด็ก การสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศ ของนักเรียนระดับปฐมวัย การแสดงชุด “ฟ้อนเล็บ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงชุด “นาฏยบุปผานคราเวียงพิงค์” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก