“หมอเกษม” เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญา ฟาร์อีสเทอร์น

0
507

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 ณ หอประชุม Vision 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้าร่วมพิธี มีตัวแทนส่วนราชการ หน่วยงานหลายภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

ในการนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา แก่ประธานพิธีฯ ได้รับทราบ เช่น ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “Fun is the best way to learn” โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ผ่านรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่นำมาต่อยอดให้มีรายได้ และแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจระหว่างเรียน   ในปีนี้ คณาจารย์และนักศึกษาในทุกสาขาวิชาร่วมกับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ชุมชน พัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์และพัฒนากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยถือเป็นพันธกิจหลัก การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ควบคู่กับการมุ่งผลักดันการนำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยปีนี้ มีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ตลอดจนเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และขยายพื้นที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่เป็นความถนัดและจุดเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่เวทีการค้าออนไลน์  การบริการวิชาการแก่ชุมชน
 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันวิทยาการทางนวัตกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงธุรกิจของเครือข่ายศิษย์เก่า การทำความร่วมมือกับ “กว่างซี อีโคโนมิค แอนด์ เทรด โปลิเทคนิค” และ “บริษัท เปย์จิง ปั๋วเต่า เควี่ยนชิง เทคโนโลยี จำกัด” ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งศูนย์ E-Commerce Valley มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง และ การจัดตั้งศูนย์ Active Learning Center เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ อาทิ การทำกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนของนักศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ ผลิตภัณฑ์เป็นรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ต้นกล้าแห่งฟาร์อีสเทอร์น กิจกรรมไหว้ครูกิ๋นออผญา กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมประกวดมารยาทไทยภายใต้โครงการมารยาทงามตามวิถีไทย เป็นต้น

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 17 สาขาวิชา 6 คณะ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี โดยบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความชื่นมื่น ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 18 กันอย่างล้มหลาม ภายในรั้วมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่แห่งนี้