เงินขวัญถุงพระราชทาน สู่หมู่บ้าน “กองทุนแม่ฯ”

0
896

เมื่อวันที่ผ่านมา พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่ลิดหลวง และทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิดหลวง (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พศ.2546 เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหายาเสพติดมาก่อน และสามารถใช้พลังของประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาได้โดยสันติวิธี โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้ขายและผู้เสพ จากที่เคยเป็น “ภาระ” แก่สังคมให้กลายมาเป็น “พลัง” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งพระองค์ทรงพอพระทัยในวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับ เลขาธิการ ป.ป.ส. จำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนต่อไป

นับตั้งแต่วันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระอาทิตย์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้นนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งราษฎรจิตอาสาทั้งหลายจึงมีความเห็นร่วมกันว่า พระราชทรัพย์ที่ทรงพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลอันสูงสุด เป็นเสมือนพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงจะให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หากได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านและชุมชน ก็จะเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญของปวงราษฎรท้ังหลายที่จะดำเนินการให้พระราชปณิธานของพระองค์ บรรลุ ซึ่งย่อมหมายถึงความสงบสุข ร่มเย็น ปราศจากปัญหายาเสพติด จึงได้พร้อมใจกันเรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน”