เริ่มต้นสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่

0
500

ต้นปี พ.ศ.๒๕๑๓ มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนเกิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ คือ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. ถือเป็นความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนของเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

คณะกรรมการที่ผลักดันให้เกิดสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.ในเชียงใหม่เป็นกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ที่ส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนปรินซ์รอยแยลวิทยาคม

หนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ลงข่าวรายละเอียดเรื่องนี้

“วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ ก่อตั้งสำเร็จแล้ว”
“นายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร ประธานก่อตั้งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ได้ประกาศว่าหลังจากที่ชาวเชียงใหม่ได้คิดริเริ่มตั้งสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. มาเป็นเวลา ๖-๗ ปี บัดนี้สำเร็จแล้ว สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ ศูนย์การค้าเวียงพิงค์ ใกล้เชียงใหม่โบว์ล

คณะกรรมการประสานงานทั้งชุดประกอบด้วยชาวเชียงใหม่ ๔๐ คน คณะกรรมการได้ร่วมวางแผนกิจกรรมทั่วไปสำหรับชาวเชียงใหม่แล้ว และได้เลือกคณะกรรมการก่อตั้งขึ้นภายในชุด ๑๑ คน ดำเนินงานรวมไปกับนายวรกิจ กัณฑะกาลังค์ ซึ่งเป็นประธานกิจกรรมสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ เดินทางมารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการประสานงานด้วย

คณะกรรมการก่อตั้งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
นายแพทย์ บุญเริ่ม สิงหเนตร
ทันตแพทย์สาคร เลิศพฤกษ์
อาจารย์ ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
นายเรือง นิมมานเหมินท์
นายวิจิตร ไชยวรรณ อาจารย์วิทยา กระแสชัย
นายธีระพงศ์ ฉิมะวงษ์
คุณครูจันทร์สุดา รัตนัย
อาจารย์วันเพ็ญ เลิศพฤกษ์
และ พ.ต.ต.สง่า กิตติขจร เป็นกรรมการอุปถัมภ์

กิจกรรมที่เชียงใหม่ จะหนักไปในทางฝึกให้สมาชิกเป็นผู้นำที่ดี จะมีการตั้งค่ายเยาวชนทั้งในเมืองและนอกเมือง งบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ จะได้จากค่าบำรุงสมาชิกตลอดปีด้วย กิจกรรมต่างๆ ของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. จัดให้มีชุมนุมต่างๆ ดังต่อไปนี้ ชุมนุมสนทนาภาษาอังกฤษ ชุมนุมเขียนจดหมายหามิตรต่างประเทศ ชุมนุมวิชาป้องกันตัว ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น ชุมนุมสะสมแสตมป์และอื่นๆ

กิจกรรมทุกอย่างจะเริ่มวันที่ ๑๖ เดือนนี้ ทุกชุมนุมจะให้ประโยชน์แก่สมาชิกอย่างมาก เช่น ชุมนุมสนทนาภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมให้เด็กเยาวชน หญิง ชาย ผู้ใหญ่ พูดภาษาอังกฤษ ได้ดีอย่างประหลาด โดยความช่วยเหลือของมิสเตอร์และมิสซิสบอลล์ ซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้มาก สมาชิกจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้สึกตัวเลย เพราะเป็นแบบกันเอง เป็นวิธีใหม่ที่จะช่วยให้สมาชิกได้รับความสำเร็จ

สำหรับชุมนุมอื่นๆ ก็มีประโยชน์แก่สมาชิกมาก เช่นเดียวกันและถ้าสมาชิกจะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อศึกษาหรือทัศนาจร สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาโดยไม่เสียค่าปรึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญเยาวชนและทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก วาย.เอ็ม.ซี.เอ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอระเบียบการสมัครได้ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เลขที่ ๕๘ ศูนย์การค้าเวียงพิงค์ ข้างเชียงใหม่โบว์ลได้ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์”

ประวัติของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. (YMCA) นั้น ย่อมาจากคำว่า “young men cristian association” เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๗ จากแนวความคิดของนายยอร์ช วิลเลี่ยม ที่เล็งเห็นว่าน่าจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์ จึงได้ชวนเพื่อนๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันและทำกิจกรรมบริการชุมชนรอบข้างแทนที่จะทำเรื่องไร้สาระตามค่านิยมของสังคมขณะนั้น หลังจากนั้นมาแนวความคิดด้านการบริการชุมชนของนายวิลเลี่ยมก็แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เผยแพร่มายังประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยอาจารย์บุญต๋วน บุญอิต ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นสมาชิกของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.สหรัฐอเมริกา และอาจารย์บุญต๋วนน ได้นำแนวความคิดด้านการบริการชุมชนมาเผยแพร่ยังลูกศิษย์และมิตรสหายในประเทศไทย จวบจนเมื่อท่านล่วงลับไป ลูกศิษย์และญาติมิตร ได้สร้างอาคารเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่าน ใช้ชื่อว่าอาคาร “บุญอิตอนุสรณ์” ใช้อาคารนี้เป็นสโมสรพบปะกันของข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ซึ่งต่างเรียกว่า สโมสรบุญอิตศิลปาคาร หลังจากนั้นจึงเป็นการเริ่มต้นรับเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกตามแบบแผนของวาย.เอ็ม.ซี.เอ.สากล

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้เปลี่ยนชื่อจากสโมสรบุญอิต ศิลปาคาร เป็น สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ โดยได้รับพระราชอุปถัมภ์จากสมเด็จพระราชบิดาฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ จนถึงปัจจุบันนี้ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ในประเทศไทย มีอยู่ ๒ สมาคม คือ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ และสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ แต่ละแห่งดำเนินงานอิสระโดยประสานงานผ่าน สหสัมพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งประเทศไทย และสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งเอเชีย สำนักงานอยู่ที่ประเทศฮ่องกงและมีศูนย์ประสานงานระดับโลกเรียกว่า สหสัมพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตสเซอร์แลนด์ ปัจจุบันนี้ มีสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า ๑๐๐ ประเทศ มีสมาชิก ๔๐ ล้านคนทั่วโลก

สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ มีที่ทำการครั้งแรก คือ อาคารพาณิชย์ย่านไนท์บาซ่าร์ มีบริการสอนภาษาอังกฤษให้เยาวชนและผู้ขับขี่สามล้อ สอนกีตาร์ สอนวิชาชีพต่างๆมีชาวเชียงใหม่ให้ความสนใจมาก จนสถานที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปี พ.ศ.๒๕๑๔ จึงย้ายไปอยู่อาคารไม้ ๒ ชั้น ที่ถนนเจริญประเทศ และได้ขยายงานพัฒนาชนบทไปยังหมู่บ้านออนใต้ อ.สันกำแพง นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ออกค่ายพักแรมในป่า จัดให้เยาวชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อมาสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายมายังที่ทำการในปัจจุบัน คือ หมู่บ้านสันติธรรม เนื้อที่ ๒ ไร่เศษ ที่ดินแห่งนี้ได้รับการบริจาคจากนายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร และคุณเขื่อนคำ สิงหเนตร มีการจัดสร้างอาคาร ๔ ชั้น ค่าใช้จ่ายได้รับบริจาคจากบุคคลทั่วไปทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาเด็กเยาวชน อีกส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจากหน่วยงานพัฒนาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ รวมทั้ง วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ประเทศแคนนาดาและญี่ปุ่น

พิธีเปิดที่ทำการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.สันติธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา เสด็จแทนพระองค์มาทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๐

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๑ ทางสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ ได้ก่อสร้างอาคาร โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ เป็นอาคาร ๖ ชั้น มีห้องพักจำนวน ๖๖ ห้อง ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร เพื่อบริการสมาชิกและนักท่องเที่ยว

การพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง คือ การตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์กิจกรรมเพิ่มเติม รวม ๕ แห่ง เพื่อสนองความต้องการของชุมชน คือ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เสาหิน, วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย, วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ลำพูน, วาย.เอ็ม.ซี.เอ.สันกำแพง และ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.สันป่าตอง

รายได้จากกิจกรรมของทุกศูนย์ของสมาคม นำเป็นกองทุนด้านพัฒนาสังคมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อน และ แรงงานเด็ก, งานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, งานพัฒนาสตรี, งานสร้างสันติภาพในภูมิภาค,งานพัฒนาหมู่บ้านตามชายแดน เป็นต้น (www.ymcachiangmai.org)

ผู้ที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ให้มีขึ้นที่เชียงใหม่นั้นมีหลายคน คนหนึ่งที่พึงกล่าวถึง คือ นายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตร โดยเฉพาะการบริจาคที่ดินจำนวน ๒ ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ย่านสันติธรรม

Cr.เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓ (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๒๕) / พ.ต.อ.อนุ เนินหาด