หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมเชียงใหม่ Local Food ในงานหอการค้าแฟร์

0
653

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการส่งเสริมเชียงใหม่ Local Food ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ว่า ในนามของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์ และผู้ผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ให้มีการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการสนับสนุนของภาคเอกชนที่สำคัญ ในการใช้สินค้าเกษตรได้แก่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดสินค้า ฯลฯ


2. เพื่อการกระตุ้นการบริโภคของนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้นิยมการบริโภคสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันจะเป็นการเอื้อซึ่งกันและกันจะทำให้ปัญหาสินค้าล้นตลาดหมดไป 3. เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเกษตร โดยจะทำให้เกิดการรักษามาตรฐาน คุณภาพ การยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว โดยมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สูงขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การกำหนดพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริม Products Champion ใหม่ในพื้นที่ ได้แก่ มั่นฝรั่ง อโวคาโด้ โก้โก้ มันฝรั่ง ข้าวโพดหวาน สตรอเบอรี่ โคนม กาแฟ พืชผักเมืองหนาว เกษตรอินทรีย์ ข้าวเหนียวสันป่าตอง เป็นต้น โดยใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตร

2. การกำหนดกระบวนการส่งเสริมด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าแต่ละประเภท (GAP , GMP เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เป็นต้น) รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล Chiang Mai Local Food Products 3. การส่งเสริมการตลาดผ่านการ Branding ได้แก่การสร้าง แบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ละสินค้า การสร้างเอกลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย

4. การเชื่อมโยงกับช่องทางการจัดจำหน่าย และเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ โรงแรม สายการบิน ตลาดกลางสินค้า หรือ Market Place 5. การสร้าง Cluster ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการเกษตร ในการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 6. การให้เกิดการบริหารจัดการอย่างชัดเจนในลักษณะเป็นพื้นที่จำหน่ายกลาง และการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่


ทั้งนี้กิจกรรมการออกบูธภายในงานวันนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากมูลนิธิโครงการหลวง, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สหกรณ์โคนม(น้ำนมโคคุณภาพสูง), สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูน จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด, สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด, บริษัท มาตาโปรดักส์ จำกัด และบริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถพัฒนาด้านการบริหารจัดการ, การตลาดและด้านการแปรรูปสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว โดยมีสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป