พะเยาแยกมาจากเชียงราย

0
1362

ข่าวจังหวัดเชียงรายจะแบ่งเป็น ๒ จังหวัด คือ แยกอำเภอพะเยามาเป็นจังหวัดพะเยา มีการนำเสนอข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๓

“จะแบ่งเชียงรายออกเป็น ๒ จังหวัด”
“จังหวัดเชียงราย นอกจากจะมีพลเมืองมากนับล้าน ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภูมิประเทศเป็นบ่าเขา ทางคมนาคมทุรกันดาร การติดต่อระหว่างอำเภอ ตำบล ส่วนมากยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก แม้ทางราชการจะได้เพียรพัฒนาสร้างถนน ชลประทาน การสาธารณสุข การศึกษาและอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ทันกับความขยายตัวของบ้านเมืองเท่าที่เป็นมาแล้ว

ข้าราชการชั้นหัวหน้าโดยเฉพาะฝ่ายปกครองส่วนมากไม่ประสงค์จะให้มีการแยกแบ่งอาณาเขตปกครองของเขา เพราะถ้ามีพื้นที่เขตปกครองมากเท่าไรอำนาจวาสนาบารมี ก็กว้างใหญ่ไพศาลไปตามส่วน เรื่องนี้ในสมัยนายชูสง่า ไชยพันธ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้นี้ได้รับฟังเสียงประชาชนเรียกร้องและเสนอให้แยกเชียงรายออกเป็นสองจังหวัด เพื่อสะดวกต่อการปกครองและการขยายตัว นายชูสง่า ไชยพันธ์ ได้ลงมือสำรวจบุกท่องไปตามอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ จนทั่วถึง ท่านได้ยกกิ่งขึ้นเป็นอำเภอ และยกตำบลใหญ่ๆ ขึ้นเป็นกิ่ง จนปัจจุบันเชียงรายมี ๑๕ อำเภอ ๒ กิ่ง และได้เสนอให้แยกออกเป็น ๒ จังหวัด ซึ่งได้มีโครงการที่จะตั้งศาลขึ้นก่อนที่ อ.พะเยา หากจะแยกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งก็คงตั้งศาลากลางที่อำเภอพะเยา โดยอ้างว่า เพียงพะเยาเท่านั้นก็ใหญ่เกือบเท่าเชียงราย (ข้อมูลบางส่วนขาดหาย)
การดำเนินการแยกจังหวัดพะเยาจากจังหวัดเชียงรายมาสำเร็จเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๒๐

Cr.เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓ (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๒๕)