การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ (ครั้งที่ 14)

0
313

การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ (ครั้งที่ 14)

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019
“มาราธอนแห่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว”

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
42KM / 21KM / 10KM / 3KM
เวลา 03.00-10.30 น.
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวตอนรับ ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว (คุณวิเชียร เชิดชูตระกุลทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา, คุณพิตราภรณ์
บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด, คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อํานวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่, คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, คุณสายัณห์
สมดุลยาวาทย์ (JOG&JOY) ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน วิ่งมาราธอนประเพณี
นานาชาติ (ครั้งที่ 14) “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14” สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว และ กล่าวเปิดงานแถลง

นายวิเชียร เชิดชูตระกุลทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา
กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14

“เชียงใหม่มาราธอน” หรือ “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน” เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่เกิดจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียน
เมตตาศึกษา และความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น จากสนามวิ่งเล็กๆ ในการจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2006 มีนักวิ่ง
เข้าร่วมงาน รวมทุกระยะการวิ่ง เพียง 562 คน และค่อยๆ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นของเมือง
เชียงใหม่ ทําให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดในครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในปีนั้นมีผูเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% ของผู้ร่วมวิ่งทั้งงาน หรือเป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยวที่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ จํานวน 1,824 คน ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2558 มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า
7,200 คน จาก 52 ประเทศ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 มีผู้สมัครกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ2,973 คน ทําให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติมากที่สุดของสนามมาราธอนทั่วประเทศไทย จากการเปิดเผยของ ททท. และยังคงรักษาแชมป์ผู้สมัครชาวต่างชาติมากอันดับ 1 ต่อมาอีกหนึ่งปี ในการจัดครั้งที่ 12 ในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาดด้วยผู้สมัคจํานวน 10,500 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน, ในปี2561 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมงาน 11,000 คน จาก 54 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,962 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
 3. เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทย ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 4. นํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานอันเป็นสาธารณกุศล (การศึกษา-สังคมและสิ่งแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 60 ปี โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา จึงได้ระดมนักเรียนปัจจุบัน-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ในปีนี้ นักวิ่ง Smile Run 3Km และทั้งฝ่ายบริการต่างๆ คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
  กล่าวถึง การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ได้มุ่งมั่นในการสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ทุกคน พร้อมดําเนินธุรกิจด้วยความโดดเด่น ทั้งใน
  ด้านของการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและแตกต่างด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ-กระตุ้นการ
  ท่องเที่ยว-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า ทั้งความคุ้มครองชีวิต
  และสุขภาพที่ดีทางด้านการวิ่งมาราธอน ด้วยคุณูปการของการวิ่งต่อสังคมไทย เมืองไทยประกันชีวิต ก็ได้เข้าไปร่วม
  สนับสนุนการจัดวิ่งหลายๆ สนาม อาทิ บุรีรัมย์มาราธอน, Amazing Thailand Marathon และอีกหลายสนาม ในหลาย
  จังหวัด แต่มีเพียง 2 สนามมาราธอน เท่านั้นที่ เมืองไทยประกันชีวิต เป็นเจ้าภาพร่วม และเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
  ทางการ ทุ่มเทการสนับสนุนมากกว่าสนามวิ่งใดๆ ก็คือ “เมืองไทยมาราธอน-กรุงเทพ” และ “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน”
  โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ ตั้งแต่ในการจัดงานครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
  (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ก็ได้เห็นถึงการพัฒนา และการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปี
  บริษัท ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าตลอดจนสมาชิกของ เมืองไทยสมายคลับ แลกแต้มสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้
  ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารหลายท่าน ก็เข้าร่วมวิ่งมาด้วยตลอด โดยในวันนี้ผู้บริหารระดับสูง นายสาระ ล่ำซํา
  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ก็เป็นนักวิ่งมาราธอน
  อย่างเต็มตัว โดยพึ่งไปพิชิตมาราธอนแรกในชีวิต ที่ฟูจิซังมาราธอน 2019 เมื่อ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา

คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่
กล่าวถึง จํานวนนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวนประเทศ ตัวเลขน่าสนใจค้าใช้จ่ายของนักวิ่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ
เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ตั้งแต่ยุดแรกๆ เพราะได้เล็งเห็นถึงเทรนของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มาตั้งแต่แรก โดยทาง ททท.
ได้ร่วมการคณะกรรมการจัดงาน ได้นําเอารายการ “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน” ไปประชาสัมพันธ์ยังตลาดต่างประเทศ
อาทิที่งาน โตเกียวมาราธอน และ กลุ่มนักวิ่งประเทศจีน ปักกิ่ง-เชียงไฮ-กวางโจว, กลุ่มประเทศ EU (World Marathon)
สนามวิ่ง เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน คือ มาราธอนแห่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว อย่างแท้จริง จะมีความแตกต่าง
จากสนามมาราธอนอื่นๆ คือเป็นสนามที่ไม่มี นักวิ่งอีลิค นักวิ่งรับเชิญ มีแต้นักวิ่งที่เป็นนักท่องเที่ยว จํานวนผู้สมัคร
“เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019” ในปีนี้(ปิดรับสมัครไปแล้ว)