ชาวลำพูนถวายมุทิตาจิต งานอายุวัฒนมงคล 62 ปี เจ้าคณะจังหวัด

0
653

เมื่อวันที่ผ่านมา บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ลพ., หน.ส่วนราชการฯ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท., ผู้นำชุมชน, คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์, คณะศรัทธาประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญ และถวายมุทิตาสักการะ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระศรีธรรมโสภณ (บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.9, พธ.ม.) เจ้าคณะ อ.เวียงหนองล่อง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน และแต่งตั้ง พระครูปลัดสุทัศน์ สุทสฺสโน, พระมหาอรรถพล นริสฺสโร และ พระมหาทวีรัตน์ ขนฺตยาภรโณ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการฯ, คณะศรัทธา และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก