กิจกรรม’ค่ายคุณธรรม’ อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก

0
618

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก โดยอาจารย์อรรถพล เชาวน์ประยูร ผู้จัดการโรงเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณะกรรมการ ปสกช. จ.เชียงใหม่ อนุกรรมการ กช. และอุปนายกฯ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี เป็นพื้นฐานอันจะนำไปสู่การกระทำที่ดีและถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์ โดยมีครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้การเรียนรู้นั้นมีคุณค่า และมีความหมายต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่