พายัพติวเข้มนวด-สปาฯ เจาะลึกกายวิภาคศาสตร์

0
464

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การประเมินอาการของโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเทคนิคการนวดเพื่อบรรเทาอาการสำหรับผู้ประกอบการ นวด สปา และผู้สนใจ ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อาจารย์ ดร. พิสมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนวดแผนไทย และความปลอดภัยจากการนวดแผนไทย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อการประเมินอาการของโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเทคนิคการนวดเพื่อบรรเทาอาการขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และสามารถประเมินอาการของโรคทางกระดูกกล้ามเนื้อ ข้อต่อ รวมถึงทราบเทคนิคการนวดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการนวดแผนไทยได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการนวดแผนไทยให้ดำรงอยู่กับคนไทยอยู่สืบไป
การนวดแผนไทย นับเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักวิชาการแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้ผ่านการบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์อื่นๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกิดจากความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวด การนวดจะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการนวดอย่างมาก หากผู้ที่ให้บริการนวดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และสามารถประเมินอาการของโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ก่อนทำการนวดเพื่อบรรเทาอาการจากโรคต่างๆ เหล่านั้น