สมาคมนิสิตเก่าจุฬา ประกวดสุนทรพจน์

0
304

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ “ให้การศึกษา มีค่าเท่ากับให้ชีวิต”
ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคเหนือ โดยมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด 24 คน จาก 14 สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดฯ กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รอบคัดเลือกภาคเหนือ จัดขึ้นในหัวข้อ “ให้การศึกษา มีค่าเท่ากับให้ชีวิต” เป็นกิจกรรมที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายงานผ่านภาษา ในหัวข้อหลักคือ “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ทั้งด้านการเรียบเรียงประโยค การใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ และการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งยังทำให้เยาวชนไทยที่ร่วมประกวด ได้ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเอง และของประเทศชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป
ผู้ชนะการประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือ จะได้ไปเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท