ชุมชนบ้านสันป่าสักลำพูน ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ 62

0
637

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ชุมชนพี่ (บ้านป่าตึงงาม) – ชุมชนน้อง (บ้านสันป่าสัก) จากจังหวัดลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2562

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมมินตรา 302 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ครั้งที่ 3/2562 ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาคีอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง สร้างความตระหนัก เกิดเป็นกระแสการตื่นตัว ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้หลัก 3Rs และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันระหว่างชุมชนที่ผ่านเข้ารอบชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับประเทศ ในประเภทต่างๆเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนที่ไม่เคยได้รับรางวัลในเรื่องของการจัดการขยะ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 เดือน ชุมชนที่มีผลงานเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุด จะเป็นผู้ชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน พร้อมกับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

ภายหลังจากคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ลงมติแล้วว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนบ้านสันป่าสัก – ชุมชนพี่เลี้ยงบ้านป่าตึงงาม จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนน้อง หมู่ที่ 5 บ้านโนนดินแดง – ชุมชนพี่เลี้ยงบ้านหนองสะแกกวน จังหวัดบุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนน้องชุมชนเห็ด – ชุมชนพี่ชุมชนบุลำดวนใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ชุมชนน้องชุนชนแฟลต 23 – 24 คลองเตย – ชุมชนพี่ชุมชนเกาะกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชยได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแก้ว – ชุมชนพี่บ้านโป่งศรีนคร จังหวัดเชียงราย

สำหรับ “โครงการสะอาดบุรี” นับเป็นโครงการส่งเสริมการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ ปัจจุบันพบว่า คนไทยสร้างขยะ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน และมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 8.51 ล้านตัน และในบางพื้นที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมก็กลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษ โดยผู้เกี่ยวข้องคาดหวังว่าโครงการสะอาดบุรี ปี 2 จะมีส่วนช่วยให้เกิดการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดให้มีกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการขยายผลการจัดการขยะเหลือศูนย์