“มหาดไทย”ไฟเขียว “ท้องถิ่น” ทำโครงการของบประมาณปี 64

0
803

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมืองเป็นหน่วยรับงบประมาณที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ให้รวบรวมคำขอจัดตั้งงบประมาณผ่านจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณและกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

            ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2564 โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ.2564 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง หน่วยงาน เป้าหมายและยุทธศษสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบประจำปี 2564 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติกระทรวง หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และนำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ

            ซึ่งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีแนวทางดังนี้คือ เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ภารกิจจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือจากส่วนราชการอื่นหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้หรือชำรุดเสียหายบางส่วนและมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือประเภทของการสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ การดำเนินการเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ โดยมีขอบเขตของการสนับสนุน กล่าวคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเช่นห้องน้ำสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ด้านความปลอดภัย เช่นราวกันตก ป้ายเตือน ป้ายห้าม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

            สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีนักท่องเที่ยวมาก เน้นพื้นที่เมืองท่องเที่ยวรอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีความชำรุดทรุดโทรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพซึ่งมีองค์ประกำอบสำคัญคือไม่เป็นพื้นที่ของเอกชน ได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ มีกลไกการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมีวงเงินงบประมาณไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทและต่ำกว่า 10 ล้านบาท หากเกิน10ล้านบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ

            อีกตัวอย่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 คือการขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปี 64 ซึ่งโครงการจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนประจำปีงบประมาณ และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยรายละเอียดแบบแปลนทุกอย่างต้องพร้อม หรือขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อก่อสร้างลานกีฬาหรือสนามกีฬา  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เหล่านี้เป็นต้น

            จากตัวอย่างโครงการที่กล่าวมานั้นแต่ละโครงการจะใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะงบประมาณแต่ละปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีใช้จ่ายอย่างจำกัด ดังนั้นเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการเอขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทุกโครงการที่จะดำเนินการนั้น ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น

           ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบทำรายละเอียดโครงการ หากทุกอย่างพร้อมก็เสนอไปยังจังหวัดเพื่อทางจังหวัดจะได้เสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ต่อไป นี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                            ชาติ ทุ่งเสี้ยว /รายงาน Chartv55@gmail.com