พยาบาลดีเด่น

0
288

รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ในการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ