ลงพื้นที่

0
362

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่  พบปะ เยี่ยมชม สวนดอกไม้ I Love Flower Farm เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นช่วงจัดนิทรรศการ “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว” ในช่วงต้นฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่ริม สวนดอกไม้นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์  มูลทา กับ นายสิริกร  นันทะขว้าง  ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า  ณ  I Love Flower Farm บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2562