อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อำเภอแม่ริม

0
300

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อ.แม่ริม”  วันที่  25 พฤศจิกายน 2562  ที่ I Love Flower Farm บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่  สวนดอกไม้ I Love Flower Farm เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นช่วงจัดนิทรรศการ  “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว” ในช่วงต้นฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่ริม    สวนดอกไม้นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และ I Love Flower Farm ของนางสาวณวิสาร์  มูลทา กับ นายสิริกร  นันทะขว้าง    ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้ามากว่า 20 ปีแล้ว เป็น Smart Farmer  ต้นแบบ โดยได้ริเริ่ม ก่อตั้งและจัดกิจกรรมในนาม  I Love Flower Farm  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร และประชาชนตำบลเหมืองแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ที่เข้ามาส่งเสริมการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว เพื่อเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกแบบครบวงจร ของอำเภอแม่ริม และเตรียมพร้อม ซึ่งหากผ่านเงื่อนไข จะส่งเสริมให้จะเข้าสู่แปลงใหญ่ (ไม้ดอก) ต่อไป 

นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ ตำบลเหมืองแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีการเพาะปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า เช่น เบญจมาศ พีค๊อก มาร์กาเร็ต ดาวเรือง โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 400 – 600 ไร่ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก จำนวน 65 ราย ได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้ว 

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าไม้ดอก ของตำบลเหมืองแก้วนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน ปีละ 80 – 100 ล้านบาท แต่ละปีเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร เป็นงานประจำปี ช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกไม้ดอกคุณภาพ เพื่อการค้าของตำบล และมีการประกวดพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของตำบลอีกด้วย นอกจากนี้ นางสาวณวิสาร์  มูลทา กับ นายสิริกร  นันทะขว้าง  ยังเป็นคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ Start-Up มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด แล้วได้วางแผนให้เกษตรกรปลูกไม้ดอกตามความต้องการของตลาดในรอบปี ทั้งชนิดและปริมาณตามระบบตลาดนำการผลิต ทำให้ไม่มีสินค้าล้นตลาด และราคาผลผลิตดอกไม้มีเสถียรภาพ การมีเครือข่าย (Connection) ที่หลากหลาย และใช้สื่อ Social Network ในการทำธุรกิจ ได้เกิดความคิดในการปลูกไม้ดอกเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่จำนวน 8 ไร่ ปลูกไม้ดอกแบบหมุนเวียนเหลื่อมกันทยอยออกดอกในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ตามกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวและถ่ายภาพกับธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ และแปลงปลูกดอกไม้ที่สวยงาม มีสีสัน สร้างความตื่นตา ตื่นใจ และมีกิจกรรม Workshop ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของFarm ด้วย จากการประชาสัมพันธ์ในสื่อ Social Network ทำให้มียอดจองเพื่อเข้าเยี่ยมชมแปลงดอกไม้ที่ I Love Flower farm แห่งนี้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว วันละ 200 – 300 คน ซึ่งมาจากทั่วประเทศ

คาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกมายกมาย โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลเหมืองแก้ว นำผลผลิต สินค้าสด และแปรรูป มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น น้ำสมุนไพร ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า งานหัตถกรรม ฯลฯ