รอง”วิรุฬ”เปิดวิ่ง การกุศล รร.ดารา

0
4004

วิรุฬ พรรณเทวี รองพ่อเมืองเวียงพิงค์เปิดวิ่งการกุศล “Dara Happy Life Running 2019” ได้รับความสนใจจากผู้รักการออกกำลังกายตลอดจนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมกิจกรรมคับคั่งตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Dara Happy Life Running 2019” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่ง ซึ่งมีคุณนุชนภางค์ วิธานติรวัฒน์ ประธานดำเนินการงานวิ่งการกุศลนำคณะกรรมการจัดกล่าวรายงานทั้งนี้เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯและกิจกรรมของโรงเรียนดาราวิทยาลัยรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีนิสัยรักการออกกำลังกายซึ่งการวิ่งการกุศลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายและหญิงจำนวน 9 รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 60-64 ปีและรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป สรุปผลผู้ชนะในแต่ละรุ่นอายุมีดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชายชนะเลิศได้แก่เด็กชายอินทัช สีงาม รองชนะเลิศเด็กชายเปรมปกรณ์ สาริวงค์ อันดับ 3 เด็กชายปยุต วรนิติเยาวภา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชายชนะเลิศเด็กชายกิตตธีร์ กุลธร รองชนะเลิศเด็กชายเทพบุตร ประกาศสังเกตุ อันดับที่ 3 เด็กชายจิตติภัชฆ์ จิตมั่นชัยธรรม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายชนะเลิศได้แก่นายณัฐชัย เจริญสมาธิ รองชนะเลิศนายดดุนัย เลื่อนกระโทก อันดับที่ 3 นายกิตติศักดิ์ จ่าเต

รุ่นอายุ 19-29 ปีชายชนะเลิศนายจาตุรนต์ เขื่อนแก้ว รองชนะเลิศนายตุลชัย การพิมพ์ อันดับที่ 3 นายสมคิด ลิ่วมโนเงิน รุ่นอายุ 30-39 ปีชายชนะเลิศนายธนัช ยอดดำเนิน รองชนะเลิศนายแดนชัย ผ่านคง อันดับที่ 3 นายเมธี ปางหันฝนพูนเพิ่ม รุ่นอายุ 40-49 ปีชายชนะเลิศนายกานต์ อุ่นเรือน รองชนะเลิศนายฐิติวัจน์ สิบสกุลกาญจน์ อันดับที่ 3 นายนิรพนธ์ ปัญญา รุ่นอายุ 50-59 ปีชายชนะเลิศนายวิชาญ ดวงสะเก็ด รองชนะเลิศนายสุริยา บุตรกุล อันดับที่ 3 นายอรุณ ปินตาแสน รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปหญิงชนะเลิศนางพิจิตร ปองดอง รองชนะเลิศนางจุฑามณี ไพรอนันต์ อันดับที่ 3 นางสมสกุล อยรังสฤษฎ์กุล รุ่นอายุ 60-64 ปีชายชนะเลิศนายภูมิอนันต์ ภู่ขวัญเมือง รองชนะเลิศนายอุดม ศรีติ๊บ อันดับที่ 3 Mr HENRY YEO และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไปชายชนะเลิศนายเจริญศักดิ์ ปัญญาฟู รองชนะเลิศนายชลิต ตาดชะดาคำ อันดับที่ 3 นายเรวัตร ศรีนางจันทร์