พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

0
545

พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 3 ประเภทอาหาร และ รุ่นที่ 4 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัมพร ไชยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวุฒิไชย ชัยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทองนักส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ บัวคำ นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมกับ นายนริศ บุญสถิตย์ ผอ.โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และทีมวิทยากรครู OTOP ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม จำนวนรุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน