เกษตรเชียงใหม่บูรณาการทหารร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

0
655

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561เวลา 10.30 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกรในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่4 ชุมชนตำบลปงตำ ต.   ปงตำ.อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืนซึ่งมี 2กิจกรรม กิจกรรมอบรมนี้เป็นกิจกรรมแรก โดยฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มตลอดจนให้เกษตรกรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการครอบคลุม 25 อำเภอ เกษตรกร 51,000 ราย ดำเนินการผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอประจำอำเภอ รวมถึงหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ 

       สำหรับอำเภอไชยปราการ นายวันชัย จันทร์เสนา เกษตรอำเภอ ให้ข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวว่า ชุมชนในอำเภอไชยปราการทั้งสิ้น 5ชุมชน เป้าหมายทั้งสิ้น 1,000 ราย ขณะการอบรมดังกล่าวดำเนินงานในรุ่นที่ 4  นอกจากจะเรียนด้านอาชีพการเกษตรแล้วยังมีวิชาเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข โดยวิทยากรจากกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่4 เป็นวิทยากรหลักในรายวิชาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทำให้เกิดความรักสามัคคีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาชาติให้ มั่นคง วัฒนา สถาพรสืบไป