สระว่ายน้ำ รุจิรวงศ์ ตำนานคู่ชาว มช.

0
2142

ความเป็นมาของสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

นโยบายหลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกกําลังกาย ตามความถนัด ความสามารถ และความเหมาะสม ในการเล่นกีฬาต่างๆ มากมายหลายชนิดกีฬา เพื่อช่วย ผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี ทําให้นักศึกษา มีสุขภาพดี รู้รักสามัคคี เสียสละ ความเพียรพยายาม มีคุณธรรมจริยธรรม และยังช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักศึกษาโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของชมรมกีฬาประเภทต่างๆ และมีสนามกีฬาให้บริการหลายแห่งตามประเภทกีฬา กีฬาว่ายน้ํา นับได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม อีกประเภทหนึ่ง คอลัมน์ย้อนรอยฉบับนี้ ขอนําเสนอ เรื่องราวของ “สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์” สถานที่มีตํานาน ความเป็นมาอันยาวนาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีรับมอบสระว่ายน้ำ รุจิรวงศ์” ฯพณฯ พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะนั้น ท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมตํารวจ และประธานคณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวมอบสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีใจความพอสรุปได้ดังนี้

นับแต่ท่านได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้พิจารณาเห็นว่าสระว่ายน้ำ เป็นสิ่งจําเป็นซึ่งไม่อาจจะได้มาด้วยเงินงบประมาณ จึงได้ร่วมกับมิตรสหายของท่านร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อสร้างถาวรวัตถุคือสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์นี้ให้เป็นสมบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์และอาจขยายวงออกไปถึง ประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วย

ในลําดับต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คําทอง อธิการบดีได้กล่าวรับมอบว่า ในการที่ ฯพณฯ และบรรดามิตรสหายของ ฯพณฯ ได้ร่วมแรง ร่วมใจร่วมทุนทรัพย์กันสร้างสระว่ายน้ำให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระผมในนามของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูง อนึ่ง เป็นที่ ประจักษ์ว่าในโอกาสแรกที่ ฯพณฯ ได้รับพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารง ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯพณฯ ได้แสดงความห่วงใยในสวัสดิการของอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และได้หา ลู่ทางที่จะส่งเสริมสวัสดิการเสมอมา ฯพณฯ ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ และเสียสละประโยชน์ สุขส่วนตัวเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสระว่ายน้ำนี้เป็นเพียงถาวรวัตถุสักขีพยาน ชิ้นหนึ่งแห่งเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ โดยแท้ และทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยต่างก็ภาคภูมิใจในการที่จะได้รับสระว่ายน้ำาขั้นมาตรฐานจาก ฯพณฯ และมิตรสหายของ ฯพณฯ และต่างก็มั่นใจว่า สระว่ายน้ำนี้ จะอํานวยประโยชน์สมความมุ่งหมาย ของฯพณฯทุกประการ”

จากนั้น ฯพณฯ พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ ได้เปิดแพรคลุมป้าย พระสงฆ์ 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย เจ้าคุณธรรมราชานุวัตร เจิมป้ายและ พระสงฆ์รับถวายจตุปัจจัยไทยทาน จากนั้นได้ชม บริเวณสระว่ายน้ํา การแสดงแข่งขันว่ายน้ํา กระโดดน้ํา และ Trampoline ตามลําดับ หลังจากเสร็จพิธีรับมอบ สระว่ายน้ำแล้วได้มีการมอบโล่ที่ระลึกและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ พลับพลาพิธีสนามหน้าตึกสํานักงานอธิการบดี

ปัจจุบันสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ จัดเป็นสระว่ายน้ำ ที่มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ และ นิยมใช้สําหรับจัดการแข่งขันว่ายน้ำในรายการต่างๆ มากมาย ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ความยาว 50 เมตร ความกว้าง 18 เมตรมี 8 ช่องว่าย สระกระโดด (สระเล็ก) ความยาว 12.5 เมตรความกว้าง 12 เมตร ความลึก 3.8 เมตร ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.30 – 17.45 น. และช่วงหลังเวลา 18.00 น. ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนั้น จะมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูและความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ จํานวน 2 คนซึ่งเป็นผู้ที่ได้ ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ยังเป็นสถานที่สําหรับ การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการฝึกซ้อมว่ายน้ำโปโลน้ำของชมรมกีฬาทางน้ำส.มช. การฝึกซ้อมดําน้ำของชมรมดําน้ำ ส.มช. การฝึกซ้อม กีฬาโปโลน้ำ ของศูนย์ฝึกกีฬาโปโลน้ำภาคเหนือ (เชียงใหม่) การฝึกซ้อมว่ายน้ำของชมรมว่ายน้ำรุจิรวงศ์ เชียงใหม่

นอกจากนี้ยังให้บริการการฝึกซ้อมว่ายน้ำของ สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย การฝึกซ้อมว่ายน้ำ ของนักศึกษาเพื่อแข่งขันกีฬาน้องใหม่ และกีฬาคณะ อีกทั้งจากหน่วยงานภายนอกอีกมากมาย

ข้อมูลจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่