ฟื้นวิถีชีวิต ชาวนา

0
503

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ประจำปี 2562 สร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้าว ให้ความสำคัญ และเชิดชูชาวนา

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ทุ่งนาบริเวณสะพานโขกู้โส่ บ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ เดินทางร่วมพิธีเปิดงานวันฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ประจำปี 2562

นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รายงานว่า งานฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าว และชาวนาในอำเภอปาย และเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้าว ซึ่งสะพานโขกู้โส่ที่บ้านแพมบกนี้ ” ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ล่าสุดใน อำเภอปาย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการ สร้างตระหนักรู้และความสำคัญของข้าว และเชิดชูชาวนา ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

ภายในงานมีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นมีขบวนอัญเชิญ และทำขวัญแม่โพสพ การแสดงของชนเผ่าไทใหญ่ และลีซู การนวดและฝัดข้าว การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องข้าวด้านต่างๆ การสาธิตการแปรรูปและนวัตกรรมข้าว การจำหน่ายสินค้าOTOP และผักปลอดสาร

สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีผู้ที่มาร่วมงานจากหลายภาคส่วน ได้แก่ส่วนราชการ ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่   รวมถึงพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ลาหู่ ลีซู กะเหรี่ยง และไทใหญ่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก