กลุ่มลำไยคุณภาพแปลงใหญ่ไชยปราการ เร่งระดมทุนเพื่อกระจายลำไยให้เกษตรกร

0
1122

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถาณการณ์ลำไยในพื้นที่อำเภอไชยปราการโดยนายวันชัย จันทร์เสนาเกษตรอำเภอพร้อม นายบุญรัตน์ ผัดมูล ประธานแปลงใหญ่ พร้อมสมาชิก ร่วมให้ข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่

 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าลำไยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สำคัญทางภาคเหนือพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 300,000กว่าไร่ ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากช่วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งจะแบ่งการให้การสุกแก่ของผลผลิตตามสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มจาก โซนใต้ประกอบด้วย จอมทอง สันป่าตอง  แม่วาง หางดง ดอยหล่อ ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย ตามด้วยโซนกลาง  คือสารภีสันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย แม่ริม เมืองเชียงใหม่ สะเมิง แม่ออน และสุดท้ายโซนเหนือคือ เชียงดาว ฝาง พร้าว แม่แตง แม่อาย เวียงแหง ไขยปราการ 

  นายวันชัย จันทร์เสนา เกษตรอำเภอไชยปราการ ให้ข้อมูลว่าอำเภอไชยปราการนั้นมีพื้นที่การผลิตลำไยประมาณ  11,200 ไร่ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิก 80 ราย พื้นที่ 850 ไร่และทำแปลงเรียนรู้ โดยมีนางพรพรรณ คำพิงค์ชัยเจ้าของแปลงเรียนรู้ของกลุ่มโดยแบ่งพื้นที่14ไร่ ผลิตลำไยบริโภคสดคุณภาพ ซึ่งทางกรมส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ร่วมกันกว่า 200,000 บาทเพราะทางกลุ่มได้ทำแผนวิเคราะห์กลุ่มจุดแข็ง จุดอ่อนของกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 5 ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การร่วมกันจัดการกลุ่ม บริหารตลาดและยกระดับคุณภาพผลผลิตรวมถึงในปีนี้ทางกลุ่มได้ทำขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรวงเงิน 3,000,000 บาท เพื่อกระจายผลผลิตสำหรับเกษตรกรในแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรกรนอกแปลงใหญ่โดยไมทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะมีการเจรจาเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมดโดยมีหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ร่วมเวทีเพื่อวางแผนการจัดการทั้งระบบเพื่อส่งเสริมพัฒนาพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต