สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัด ประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 3/2562

0
459

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ร่วมกันพิจารณา รายงานสถานการณ์วัตถุดิบข้าวโพดหวาน ด้านปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูก สถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ราคาวัตถุดิบและการส่งออกสินค้า รวมถึงหารือเกี่ยวกับประกาศยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563 

นายองอาจ เปิดเผยว่า การประกาศยกเลิกใช้สารเคมีดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันในการทำการเกษตร อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดหวาน เป็นต้น ยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีหรือสารใดที่มาทดแทนได้ การยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในทันทีจะส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้ และภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ควรมีแนวทางที่การลดความสูญเสียดังกล่าว หากไม่สามารถหาสารทดแทนได้ การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการทำการเกษตร โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีมาตรการควบคุมการใช้งานที่ปลอดภัย การให้ความรู้และวิธีการใช้งานสารเคมีที่เหมาะสม 

นายทนงศักดิ์ ไทยจงรักษ์ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน กล่าวว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีความจำเป็นในการทำ อุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ซึ่งการข้อมูลการใช้สารพาราควอต กว่า 40 ปี ในไทย ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับอันตรายจากสารดังกล่าว ทั้งนี้การประกาศยกเลิกใช้โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีใดสามารถทดแทนได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ในด้านต้นทุนที่สูงขึ้น  ประมาณ 2,000 บาท ต่อไร่ และกระทบอุตสาหกรรมเกษตร 

ด้านนายปรีชา จงประสิทธิพร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท กาญจน์ คอร์น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันในไทยมีเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานกว่า 6 แสนไร่ โดยเกษตรกรมีรายได้ลดลง เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบลดลง และต้นทุนที่สูงขึ้น มาจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ภัยแล้ง และ การระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดในหลายพื้นที่ การที่รัฐออกประกาศยกเลิกใช้สารเคมีศัตรูพืช ส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการปราบวัชพืชสูงขึ้น จึงขอให้รัฐบาล ช่วยพิจารณาและเยียวยาเกษตรกร และอุตสาหกรรมเกษตร ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุน และผลผลิตเสียหายไม่สามารถรับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ ทั้งนี้เสนอให้รัฐควรศึกษาและหาสารชนิดอื่น ที่สามารถทดแทนพาราคอตได้ 

การส่งออกสินค้าข้าวโพดหวาน ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมเกษตร และกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้วอนให้รัฐบาลเข้ามาดูแลให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ และสร้างมาตรการที่เหมาะสมและวิธีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยบริหาร เนื่องจากรายได้จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรถือเป็นรายได้สำคัญของประเทศ นายองอาจกล่าวทิ้งท้าย.