โปลิฯ ร่วมใจถูกวินัยจราจร นำ นศ.ติวเข้ม!สอบใบขับขี่

0
307

โปลิฯ ร่วมใจถูกวินัยจราจร
นำ นศ.ติวเข้ม!สอบใบขับขี่

วิทยาลัยฯโปลิฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้และทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง นายปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นมูลค่าจำนวนมาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะเมาสุราและขับรถไม่ถูกกฎจราจรรวมทั้งยังขาดทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกวิธี ส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะอยู่ในช่วงวัยเรียนพบว่าสาเหตุเกิดจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม มีสารเสพติด มึนเมา ประมาท คึกคะนองไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ ขาดอุปกรณ์ในการป้องกันที่เหมาะสมและขาดทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ผ่านการอบรมและขอมีใบอนุญาตใบขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ทางเครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนางเพ็ญพโยม เรือนคำแปง ประธานเครือข่ายฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วนรับผิดชอบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดทำโครงการ “โปลิร่วมใจ ถูกวินัยจราจร” ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อการขอมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง โดยมีนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการ โดยในโครงการดังกล่าวมีการอบรมและสอบปฏิบัติขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และสอบทฤษฎีพร้อมออกใบอนุญาตใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา