มทบ.33 พิธีจัดสวนสนาม ฝึกวินัยสร้างสามัคคี นศท.

0
871

มทบ.33 พิธีจัดสวนสนาม
ฝึกวินัยสร้างสามัคคี นศท.
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62 เพื่อแสดงออกถึงระเบียบ วินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหาร
พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงสมรรถภาพ ระเบียบ วินัยและได้มีโอกาสพบปะและรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน รวมทั้งให้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมและใช้กำลัง โดยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมกำลัง เพื่อเป็นทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ พร้อมรับใช้ชาติบ้านเมือง เมื่อมีการเรียกพลเพื่อ ทำการฝึกในยามปกติ หรือการระดมพลในยามสงคราม ดังนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งปัญหาการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ นักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นปัญญาชนที่มีการ ศึกษาที่ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีอุดมการณ์มีความเสียสละตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม
ด้าน พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกกำหนดให้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปีเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา คณาจารย์รวมทั้งได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการที่จะธำรงค์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 กองพัน โดยมี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ วุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นผู้บังคับกองผสม