สถานการณ์ปิดตัวโรงงาน อุตสาหกรรมยังไม่ถดถอย

0
1988

สถานการณ์ปิดตัวโรงงาน
อุตสาหกรรมยังไม่ถดถอย
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เผยสถานการณ์การปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบมีการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 39 ราย ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบัน ยังถือว่าไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอยแต่อย่างใด
นายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงกรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงเรื่องการปิดกิจการโรงงานและการเลิกจ้างงาน ในปัจจุบัน ว่า จากข้อมูล กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงาน จำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน พบว่า โรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึงร้อยละ 107
ในส่วนของแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีการเลิกจ้างงาน จากการปิดกิจการ จำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่ สูงถึง 84,033 คน และมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน พบว่า ยังมีโรงงานหลายแห่งต้องการ รับแรงงานเพิ่มเติมในส่วนการลงทุนใหม่ อีกจำนวนมาก จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมใน กิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 36.6
รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ในส่วนของโรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 เทียบกับปี 2561 ปรากฏว่า จำนวนโรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 จำนวนโรงงานน้อยกว่าน้อยกว่าปี 2561 ร้อยละ 22.07 จำนวนคนงานน้อยกว่าร้อยละ 0.96 2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการปี 2562 มากที่สุด 3 ลำดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 144 โรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 133 โรงงาน และกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 124 โรงงาน ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการปี 2562 มีการเลิกจ้างงาน 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า จำนวน 5,848 คน กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 4,311 คน และกลุ่มสิ่งทอ จำนวน 3,243 คน
ขณะที่ สถานการณ์การปิดตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่ามีการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 39 ราย อย่างไรก็ตามในภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบัน ยังถือว่าไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอยแต่อย่างใด