รณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสาร และนําสายสื่อสารลงใต้ดินที่ชม.

0
623

รณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสาร
และนําสายสื่อสารลงใต้ดินที่ชม.
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสายวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : Rights ofWay) และประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเพื่อให้บริการโทรคมนาคม โดยอยู่บนพื้นฐานการส่งเสริมการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดการลงทุนซ้ําซ้อน
ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ สํานักงาน กสทช.มีวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนําสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อต้องการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมากในการดําเนินชีวิตบริเวณใกล้เคียงสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ เพราะอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ประชาชนจะได้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีให้กับด้านต่างๆในประเทศ ด้านธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆในยุคที่มีการแข่งขันสูง
สํานักงาน กสทช. จึงเห็นควรดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสาร และนําสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดินให้แก่สื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ผ่านมาสํานักงาน กสทช. มีการดําเนินการไปแล้วทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการต่อไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การดําเนินการในเส้นทางดังกล่าว เสมือนการเชื่อมโยงความเป็นวัฒนธรรมเมืองเก่าที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นบทบาทสําคัญในการดําเนินการปรับเปลี่ยนธรรมชาติของจังหวัด ให้คืนเข้าสู่แบบเดิม เสมือนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความดั่งเดิม ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักยังส่งผลต่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และการยกระดับการอนุรักษ์เมือง ในเส้นทางในการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางถนนคชสาร ถนนมูลเมือง ถนนชัยภูมิ (ระยะทาง 3.3.8 กิโลเมตร) และเส้นทางถนนช่างหล่อถนนราชเชียงแสน ถนนมูลเมือง ถนนบํารุงบุรี (ระยะทาง 2.33 กิโลเมตร) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานของรัฐ สื่อมวลชน และประชาชน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณลานประตูท่าแพ ถนนคชสาร จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม กสทช. มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อประชาชนอย่างสม่ําเสมอ และจะดําเนินโครงการตามจังหวัดต่างๆที่ได้กําหนดไว้ให้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อที่จะต่อยอดและขยายการดําเนินโครงการตามแผนการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ของสํานักงาน กสทช. ร่วมกับ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งนี้ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.
เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐผู้บริหาร ผู้ประกอบกิจการสื่อสารผู้ปฏิบัติงาน