พาณิชย์เผยสถานการณ์ผลิตข้าว และมาตรการรักษาเสถียรภาพ

0
330

พาณิชย์เผยสถานการณ์ผลิตข้าว
และมาตรการรักษาเสถียรภาพ
เชียงใหม่ เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วร้อยละ 60 ของพื้นที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่กรมการค้าภายใน เผย
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2562/63 3 โครงการ
นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 460,048 ไร่ ผลผลิต 274,648 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 597 กก./ไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 60 คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ส่วนสถานการณ์การตลาดข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ราคาซื้อขาย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 25-30% ตันละ 11,300 – 12,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 25-30% ราคาตันละ 11,300 – 11,800 บาท แนวโน้มราคาข้าว คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อน เนื่องจาก ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มทยอยซื้อข้าวเพื่อการเก็บสต็อกไว้จำหน่ายในระยะยาว
ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 และ 3)โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 โดยให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงิน ตามโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 แล้วกว่า 4 หมื่นราย โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินแล้ว กว่า 1 หมื่น 3 พันราย เป็นเงินกว่า 1 ร้อยล้านบาท