สกู๊ป…..จบ ม.6 แล้ว เรียนต่อที่ไหนดี?

0
384

จบ ม.6 จะเรียนต่อสาขาไหน? จบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่า? สอบไม่ติดชีวิตจะเป็นอย่างไร? จะเรียนไหนดี?

“จบ ม.6 จะเรียนที่ไหนดี” เป็นหนึ่งคำถามของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสายสามัญ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตทางการศึกษา บางคนอยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บางคนอยากศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งต่างคนก็ต่างทางเลือก

ในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก ขณะที่เริ่มมีเยาวชนไทยสนใจกับการศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อย สายอาชีพเป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีผู้ประกอบการเลือกสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งสาขาต่างๆ เพราะ ผู้เรียนสายอาชีพจะมีโอกาสเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางเลือกเรียนสายอาชีพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติและความคิดสร้างารรค์ พร้อมเป็นคนดีของสังคมต่อไป

การเลือกเรียนสายการศึกษา คือการตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคตสำหรับตนเอง เมื่อจบการศึกษาในระดับ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าโดยมีเส้นทางให้เลือกหลักๆ อยู่ 2 ทางคือ สายสามัญ และสายอาชีพ แต่ละเส้นทางนั้นมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน รูปแบบในการเรียนที่ต่างกัน แต่เป้าหมายในการศึกษาไม่ว่าเส้นทางใดนั้นต่างก็เหมือนกัน คือการเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

ข้อดีการเรียนหลักสูตร ปวส. 1.เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นปฏิบัติวิชาชีพดังนั้นคนไม่ชอบเรียนทฤษฎีมากๆ สามารถมีคะแนนเพิ่มในส่วนการปฏิบัติงานวิชาชีพได้ 2.ไม่จำกัดสายการเรียน สามารถเลือกเรียนได้ทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ตามความชอบหรือความถนัด 3.ใช้เวลาเรียนแค่ 2 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาสำหรับศึกษาต่อปริญญาตรีหรือใช้ทำงานได้ 4.สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เป็นต้น 5.นักศึกษาทุกคน เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน

วันนี้จึงขอยกตัวอย่างลักษณะหลักสูตรสาขาต่างๆ ของสายอาชีพมาให้ได้อ่านกันดังนี้..

สาขาช่างยนต์ Auto Machanical Technology ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก มีการคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมียอดการผลิตรถยนต์ถึง 3 ล้านคันต่อปี เป็นการยืนยันถึงอนาคตของผู้สำเร็จการศึกษาด้านช่างยนต์ในด้านการทำงานที่ดี มีค่าตอบแทนสูงหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Technology
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาหนึ่งที่รวมเอาความรู้ด้านงานไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ รวมเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการ ประกอบวิชาชีพและการทำงานด้านงานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ งานอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงได้ หรือต่อยอดความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

สาขาช่างไฟฟ้า Electrical Technology
ไฟฟ้าเป็นสาขาวิชาที่เป็นรากฐานแห่งชีวิต ไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประจำวัน มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด เมื่อ สำเร็จการศึกษาสามารถ ประกอบอาชีพ ส่วนตัวได้ เช่น อาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้า อาชีพช่างพันไดนาโมมอเตอร์ อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นและช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมได้

สาขาช่างก่อสร้าง Construction Technology
สาขาช่างก่อสร้าง เป็นสาขาที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างในชั้นต่างๆ ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการงานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ไปศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรม นอกจากนั้นยังสามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างกิจการ และสร้างสรรค์บุคลากรใหม่ๆ ในอนาคต

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้า พัฒนาวิชาชีพสู่สากล ปณิธานของชาวเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญา เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เน้นลงมือปฏิบัติจริงด้านการพัฒนาโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ มัลติเดีย การวางระบบเครือข่ายการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน IOT (Internet of Things) ฯลฯ

สาขาสถาปัตยกรรม Architectural Technology
มนุษย์เกิดความต้องการที่อยู่อาศัย หรือสิ่งก่อสร้างอาคารที่สวยงาม มีพื้นที่เหมาะสมลงตัวกับความต้องการล้วนแต่เกิดจากการออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ประมาณราคา การทำแบบจำลอง การคำนวณโครงสร้าง ซึ่งได้มาจากการออกแบบงานช่างสถาปัตยกรรม หรือที่เราเรียกว่าสถาปนิก ทั้งสิ้น ดังนั้นสาขาสถาปัตยกรรมได้ผลิตบุคคลากรที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

สาขาการบัญชี Acccounting
หลายๆ วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน วิชาการบัญชีและรายงานผลทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในสาขาการบัญชีต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมมนุษย์และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทั้งสิ้นนักศึกษาที่จบสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการฝ่านสารสนเทศ พนักงานบริษัท ฯลฯ

สาขาการตลาด Marketing
ในยุค IT หรือยุคสารสนเทศ ที่มีการทำการตลาดทางตรงบน อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า E-Commerce แทนการขายและตลาดในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรด้านการตลาด และการขายอย่างมาก จากการเรียนการสอนด้านไอที และคอมพิวเตอร์จะทำให้นักศึกษาก้าวไปเป็นนักการตลาดมืออาชีพในแวดวงธุรกิจได้อย่างแน่นอน

สาขาการท่องเที่ยว Tourism Industry
วิชาการด้านการท่องเที่ยว เป็นวิชาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้การใช้ศิลปะการพูด ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดการค้าเสรี และเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ที่จบสาขาการท่องเที่ยวเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-213-061,053-213-144 โทรสาร 053-408-223 (ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนน สุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300)