“สันผักหวาน”ลุยงานเพื่อท้องถิ่น

0
418

พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่

การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ใช่ว่าทำงานให้ผ่านไปวันๆ ดังนั้นขึ้นกับคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ทำอย่างไรจะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าได้

เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง ที่นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกฝ่ายซึ่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในตำบล จึงได้บรรจุโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในเทศบัญญัติทุกปี

“ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันผักหวานได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 และต่อเนื่องถึงวันที่ 14 ธ.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า” นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวกับทีมงาน “คนล้านนา”

นายณรงค์ กล่าวต่อว่าเรื่องที่จัดอบรมนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน จำนวน 6 หมวด ได้เชิญนายพนธกร เอกสุธรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและนางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรื่องการสื่อสารและสร้างจิตสำนึก เรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เรื่องการจัดการของเสีย เรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“เทศบาลตำบลสันผักหวานเน้นเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานก็เนื่องมาจาก เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green  (ระดับทองแดง) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 ที่ผ่านมาจากนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กทม. และเป็นเทศบาลแห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้รับโล่รางวัล ประจำปี 2562 ดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันทำงาน” นายณรงค์ กล่าวและว่านี่เป็นบทพิสูจน์ที่พวกเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องดำเนินการให้ดีขึ้นกว่าเดิม สู่เป้าหมายโล่รางวัลในระดับเหรียญเงินและเหรียญทองต่อไป

นายณรงค์ กล่าวอีกว่าจากผลงานดังกล่าวแล้วในปี 2562 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ เทศบาลตำบลสันผักหวานยังได้รับการประเมินจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กทจ.) ประเมินการทำงานด้านประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ได้คะแนนถึง 93.00% ถือว่าอยู่ในระดับสูงน่าพอใจ และแน่นอนประสิทธิภาพที่ออกมาเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกฝ่ายไม่ว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงลูกจ้างร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวต่ออีกว่านอกจากเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เทศบาลตำบลสันผักหวานยังได้เชิญนายนันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเรื่อง พรบ.เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ.2561 และเรื่องกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อกฏหมายระเบียบต่างๆ ทำงานอยู่ในกรอบกฏหมายแล้วทุกคนจะได้สบายใจ

นอกจากการอบรมให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว เทศบาลตำบลสันผักหวานยังได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่เขาประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการ เช่นเทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองขลุง เทศบาลเมืองพนัสนิคมในประเด็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เพื่อนำมาปรับใช้กับเทศบาลตำบลสันผักหวานต่อไป

“การพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องทำให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วจึงขยายไปสู่ชุมชน ซึ่งในอนาคตชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวานก็จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างแน่นอน” นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวในที่สุด.