ศาลแรงงานภาค 5 จัดพิธีปฏิญาณ

0
581

ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานรุ่นที่4

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรีล่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 รุ่นที่ 4 โดยมีนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ โดยมีนายอนันต์ ปักษี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเวียงป่าเป้า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 กล่าวรายงาน และกล่าวรายนามผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 รุ่นที่ 4 ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกลฯ ขึ้นรับพระบรมราชโองการต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 กล่าวว่า “ทั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 รุ่นที่ 4 ในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง”

ซึ่ง “ผู้พิพากษาสมทบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ซึ่งจักต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และปราศจากคติ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม มีความรู้ และเข้าใจ เจตนารมณ์ ของการจัดตั้งศาลแรงงานอย่างถ่องแท้ มีจิตใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม ยึดมั่นในคำปฏิญาณตน และเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ แห่งสถาบันตุลาการ ซึ่งการที่ท่านกล่าวคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อท่านกล่าวคำปฏิญาณตนแล้ว ถือว่าท่านมีฐานะเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 5 โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำคำปฏิญาณ และนำไปปฏิบัติตลอดวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะทำให้ศาลแรงงานภาค 5 เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดไป” นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 กล่าว

ทางด้านนายอนันต์ ปักษี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเวียงป่าเป้า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 เปิดเผยว่า ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 รุ่นที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง จำนวน 15 ท่าน และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง 15 ท่าน มีกำหนดวาระสามปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 1.นายกิตติพงษ์ เจียรพินิจนันท์ 2.นายกิติศักดิ์ กิจวิทยาวิชิต 3.นายเกษม อานนทวิลาศ 4.นายโกสิน ถือแก้ว 5.นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย 6.นายโชติพัฒน์ สัมพันธ์สวาท 7.นายประมุข อุณจักร 8.นายพฤทธิยา รุมาคม 9.นายวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ 10.นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน 11.นายอนุชา ดำรงมณี 12.นางจีรนันท์ วีระศรีนารา 13.นางพิศมัย ตรีวิชา 14.นางศรัญญา โชติกะ 15.นางสุวิธภา เจริญกุศล

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ 1.นายกอบ เสือพยัคฆ์ 2.นายทวิชาติ จันทรวงศ์ 3.นายนิกร โภคสาร 4.นายพิทยา ธีรกีรยุต 5.นายวัฒนา พัฒนมงคล 6.นายวิเชียร ทวีคุณ 7.นายสุวรรณ ภู่กิตติพันธ์ 8.นางเจียรนัย โพธิ์ไทรย์ 9.นางธีรวัลย์ ประจันตะเสน 10.นางพนัชกร อุทัยวรรณ 11.นางพิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชัย 12.นางภัทรานิตฐ์ ศุภางเผ่า 13.นางสาวมรกต อนุรักษ์บัณฑิต 14.นางรัตนากร ศิริรัตน์ 15.นางหฤทัย บุญเจริญ

ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พุทธศักราช 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและพิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 มาตรา 14/2 กำหนดว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ จะต้องปฏิญาณตน ต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ซึ่งตนจะเข้าสังกัด แล้วกรณีว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมโดยไม่ผูกพันตนว่าเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง และรักษาความลับในราชการ

หลังจากนั้นนายวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 รุ่นที่ 4 ได้กล่าวนำปฏิญาณตนและผู้พิพากษาสมทบดังมีรายนามข้างต้นรวม 30 ท่าน โดยได้ปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ในตอนท้ายของพิธี