ยุวกาชาดโกวิท มอบผ้าห่ม บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

0
570

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดย คุณครูกรรณิการ์ มาเดช หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณครูเกศินี กระจ่างรัตน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำยุวกาชาดจิตอาสา ทำกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาว ผ้าพันคอ หมวกป้องกันความหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปใช้นุ่งห่ม ในห้วงฤดูหนาวนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการปลูกฝังให้ยุวกาชาด เกิดความมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของสภากาชาดไทย ในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “คนดี คนเก่ง รอบรู้ สุขภาพดี พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการมีจิตอาสา” อันจะนำมาซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต