จัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ เริ่มใช้จริง 1 ม.ค.63

0
225

จัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ “เกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย-ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง-ที่รกร้าง” เริ่มใช้จริง 1 ม.ค.63 ที่ดินจังหวัดลำพูน แนะประชาชนอย่าได้กังวลใจว่าจะจ่ายภาษีมากขึ้นกว่าเดิม หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่พักอาศัย เป็นหลังแรก มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ย้ำ การจัดเก็บภาษีมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น

วันที่ 1 มกราคม 2563 ประเทศไทยจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ที่ใช้กันมายาวนานกว่า 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้ มีการแบ่งประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีไว้ 4 รายการ คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเกษตรกรรม ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ 1 ข้อ 2 และที่ดินประเภทที่ 4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามความแก่สภาพ โดยรวมแล้วขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลใจว่าจะเสียภาษีที่ดินเพิ่ม เพราะการจัดเก็บภาษีมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้จัดเก็บภาษี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล หากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ อปท.นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย คิดราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.02% ต่อปี หรือ ล้านละ 200 บาท ที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเริ่มเสียภาษี 0.3% ของราคาประเมิน หรือ ล้านละ 3,000 บาทต่อปีของราคาประเมิน ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ราคาประเมิน 0-50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3% ต่อปี หรือ ล้านละ 3,000 บาท จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีจะไม่มีผลกระทบกับประชาชนโดยรวม หากแต่ผู้ที่มีทรัพย์สินสะสมมูลค่าที่ดินจากราคาประเมินเป็นจำนวนมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นมาบ้าง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้ที่สำนักงานเขตที่ทรัพย์ตั้งอยู่ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ และประชาชนสามารถมาติดต่อเริ่มจ่ายภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งไม่ต้องกังวลใจว่าจะจ่ายภาษีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะรัฐบาลยกเว้นให้อยู่แล้ว หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่พักอาศัย เป็นหลังแรก มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่หากประชาชนมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการคิดอัตราภาษีใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ที่ สำนักงานที่ดินในทุกพื้นที่