ไทย-พม่า ลั่น! แก้ปัญหาชายแดน

0
405

TBC ไทย-เมียนมา สองฝ่ายลั่น! ร่วมกันแก้ปัญหาชายแดนในระดับท้องถิ่น ทั้งหมอกควันไฟป่า ยาเสพติด การค้าชายแดน และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประชาชนชายขอบ

ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลธารารีสอร์ท แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 39 (TBC-39) ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ นำโดย พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดน ส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย พันตรี เอซานโซ รักษาราชการแทนผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 428 ประธาน คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา อำเภอผาซอง จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา และคณะกรรมการของทั้งสองฝ่าย

สำหรับประเด็นการประชุมหารือของทั้งสองฝ่าย มีจุดมุ่งหมายหลักในการประชุม เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้งสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ได้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นการประชุม ยังได้มุ่งเน้นในเรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศ การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน การส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดกิจกรรมตามประเพณี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สามัคคี การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ของผู้นาชุมชน ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ในการ เสริมสร้างรายได้ เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเชื่อมโยง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การกีฬา และวัฒนธรรม ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันในอนาคต รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบค้าและล่าสัตว์ป่า ตามแนวชายแดน และจะร่วมกันแก้ไขปัญหา การลักลอบค้าขายสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ตลอดจนการโจรกรรมข้ามแดนการประสานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของไทย และ เมียนมา ตามแนวชายแดนอีกด้วย