เชียงใหม่นำร่องอำเภอสันทราย Click Off แอพพลิเคชั่นใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกรสู่พื้นที่

0
938

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 นายสมพล แสนคำเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใช้ แอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK   ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนผ่านมือถือ ณ ม.5 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการใช้โปรแกรมผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรจำนวนกว่า1,800,000ไร่ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 140,000 กว่าครัวเรือนโดยเริ่มที่อำเภอสันทรายซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายกว่า7,700กว่าครัวเรือน พื้นที่ 35,043ไร่  โดยถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไร้พรมแดนยุค 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานบูรณาการโดยสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต 

จากที่ผ่านมานั้น กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสำคัญของฐานข้อมูลของเกษตรกรในระดับครัวเรือน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวคล้ายสมุดทะเบียนบ้าน ทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน 

จนกระทั่งปัจจุบัน ปี2561 ได้เพิ่มแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK  เป็นสมุดทะเบียนเกษตกรในระบบดิจิทัล 4.0 ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่าน smart phone ระบบ Android มีเป้าหมายเกษตรกร 7 ล้านกว่าครัวเรือน ในเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเน้นขึ้นได้ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งแปลงผลิตของตน สามารถแสดงรูปแปลงตามฉโนดที่เกษตรกรทำการผลิตอยู่ด้วยพิกัดแปลงหรือตำแหน่ง GPS จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมฐานข้อมูลไปที่ส่วนกลางของระบบกรมส่งเสริมการเกษตรจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและตำบลจะตรวจสอบตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องอย่างรวดเร็ว และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ให้ข้อมูลไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังใช้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ ลักษณะที่ตั้งแปลงโดยแสดงในรูปแบบแผนที่ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของพืชกับดินที่ปลูกตามหลักโซนนิ่งเพื่อประกอบการวางแผนผลิตของตนเอง และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณี ประสบภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการอื่นๆจากทางภาครัฐ ทางนายทองสุข ศรีทองใบ นางพรพรรณ เบอรพันธุ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 , 5 ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถลดขั้นตอนในการทำงานให้คนในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนหรือตัวเกษตรกรเองนั้นร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและภาคการเกษตรได้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเกษตรกรปรับปรุงมะเบียนเกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK ที่สามารถดาวโหลดผ่านมือถือ ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร หรือข้อมูลต่างๆโดยใช้เลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลักหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ หรือสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามรถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวพร้อมวิธีใช้งานตาม QR Code นี้