วิสากิจชุมชนเชียงใหม่พัฒนาแบรนด์สินค้าเชิงวัฒนธรรม เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0

0
611

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาความพร้อม สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันโดยผู้เข่าร่วมการอบรมได้แก่ประธาน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ จำนวน 120 ราย  ณ ห้องภูระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายจำนวน  2,708 แห่ง มีสมาชิกจำนวน 39,981 ราย ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการประเมินศักยภาพทุกปีโดยเพื่อจุดมุ่งหมายการพัฒนาโดยมีกลุ่มที่ได้ระดับดี จำนวน 713 แห่ง ระดับปานกลาง 1269แห่งและปรับปรุงอีก262แห่ง โดยนายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความรู้ และพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง จึงร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถาณการณ์ตลาดในยุคปัจจุบัน ตราสินค้า มาตรฐานสินค้า แบรนด์สินค้า เทคนิคการทำตลาดสู่ยุคการพัฒนา 4.0 อย่างมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป