บิ๊กศธ. มอบนโยบาย

0
301

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference ในการประชุม “จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Data Center อาคาร สพฐ.5 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมผ่านระบบ Video Conference ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้พบปะ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ อีกทั้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งบริหารอย่างเป็นทางการ

โดยขอให้ทุกท่าน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ Digital Literacy พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการได้

สำหรับการลงนาม MOU ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเต็มที่ ก่อนขึ้นมาเป็นผู้นำในการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการพัฒนานี้จะช่วยให้ทุกคนมีองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น และเข้าใจบริบทการศึกษาในปัจจุบันมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนากระบวนการฝึกอบรมให้มีระบบตามขั้นตอน พร้อมกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน